Acta del 27.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 27 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen:Serafí Mercadé, Iris Gual, Joaquima Girol i Eli Forés que fa de secretària.

Disculpen la seva absència: Lluís Suñé

ORDRE DEL DIA

1. Dictamen sobre el projecte de Camí de Ronda
Un cop analitzat el projecte, la comissió de medi litoral emet el següent dictamen en relació al projecte del Camí de Ronda:
Es considera correcte que s' hagi eliminat la il·luminació
- Pel que fa a la cantera es fa notar que al text es parla d' escala amb mamposteria i fusta mentre al plànol encara hi ha la plataforma elevada.
- Els murets per delimitar el camí han de ser corda i fusta, majoritàriament.
- L
a fusta utilitzada hauria de ser de pi tractada amb autoclau i procedent de boscos amb certificació FSC, molt més econòmic que la fusta proposada i igual de resistent.
- Cal que els cartells del recorregut botànic estiguin, també, en català i que se n' incloguin també amb la descripció i noms de les roques i altres indrets d' interès. Hi ha membres del CMST que s' ofereixen a col·laborar. Dels cartells caldria que estiguessin plastificats per ser antivandàlics, amb tinta resistent al sol i cal tenir diverses còpies de cadascun per anar substituint-los a mesura que s' espatllin.
- Manca un accés al camí des de la plaça Solraig.
- A l' alçada de la fita 89, on hi ha la zona amb arbres, caldria posar-hi algun banc sota la zona arbrada. S' hauria de posar bancs sota les zones arbrades.

I sense més temes que tractar es tanca la reunió de les 21 hores.


El vicepresident /// La secretària accidental


Jordi Pagès /// Elisenda Forés

No hay comentarios: