Convocatòria del 17.10.07

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 17 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 19 de setembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Pla de Gestió integral del litoral.
6. Actuacions a la sorra de la platja.
7. Qüestions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral

Jordi Pagès Martínez


Torredembarra, 15 d’octubre de 2007

Acta del 19.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 19 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Maurici Ruiz, Iris Gual, Pep Fortuny, Eva Pintado, Rosina Boronat, Joaquima Girol, Judith Torrelles, Carles Rico, Emili Garcia, Silvestre Morros i Elisenda Forés que fa de secretària.
Excusa l’absència: Miquel Sánchez.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 20 de juny de 2007.
S’aprova sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
Es proposa Jordi Pagès com a president i s’aprova la proposta per unanimitat.

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
Es proposen com a representants de la comissió del litoral a la comissió permanent a Jordi Pagès i Silvestre Morros.

4. Informació sobre l’estat de les obres de Muntanyans II.
S’informa que aquest punt de l’ordre del dia estava sol·licitat abans de l’aprovació del nou reglament del CMST i abans de preparar un calendari de compareixences dels regidors de l’equip de govern, per la qual cosa s’informarà, únicament, de la darrera visita feta a l’obra i que la tècnica de medi ambient va dur a terme en relació a la conservació i reubicació de les Sínies. En una propera trobada el regidor i tècnics de l’àrea podran aclarir millor els dubtes de la comissió.

S’informa, doncs, que s’està executant el projecte d’urbanització. S’ha desbrossat el terreny i s’ha classificat la runa per procedir a reomplir el terreny, especialment la zona que s’ha d’urbanitzar.

Des de la comissió es considera que cal una declaració d’impacte ambiental per la canalització del Torrent de Gibert. La comissió demana que consti en acta que es pregunti a la regidoria d’Urbanisme qui ha d’atorgar el permís d’obres.

5. Qüestions sobrevingudes.
1. S’acorda un calendari de temes a tractar en les properes reunions i convidar als regidors que podrien informar dels mateixos.
Octubre......... Muntanyans II. Ramon Ripoll i tècnics
Novembre...... Pla d’usos i Serveis i aparcaments Baix a Mar. Montserrat Gasull i tècnics
Desembre...... Projectes de Costes (Roquer,Clarà, etc.). Pendent de confirmar-ho en la reunió del mes d’octubre

2. Pla de Gestió Integral del Litoral.
Jordi Pagès informa de les gestions efectuades en relació a aquest encàrrec de la comissió. Va mantenir una entrevista amb els tècnics de l’ajuntament de Calvià i ha recopilat informació (fulletons i documents interns com el pla d’acció, per exemple). Vist el volum de treball, ha decidit lliurar tot el treball a la regidoria, que quedi tot el material a Cal Bofill, per que si algú s’anima ho pugui tirar endavant. Es compromet a fer una exposició oral a la comissió i s’acorda incloure aquesta exposició com un punt de l’ordre del dia de la reunió de la comissió del mes de desembre.

3. Moció Muntanyans.
Carles Rico explica la proposta de resolució que es presentarà i debatrà l’octubre al Parlament de Catalunya, presentada per CIU, i esmenada pels grups d’esquerres. Proposa presentar una moció com a consell demanant que es retiri les esmenes i s’aprovi el text inicial presentat per CIU. S’acorda veure si dóna temps de ser tramitada per la comissió permanent del mes d’octubre. S’acorda que es facin les gestions per veure si es pot aprovar per la comissió de litoral, per la permanent i pel plenari de l’Ajuntament.

Es lliurarà còpia d’un esborrany via correu electrònic als i les membres de la comissió i es dóna una setmana de termini per fer suggeriments abans de tramitar-ho com a comissió. El text definitiu s’ha de tramitar als tres grups parlamentaris (ERC,IC i PSC) i a la resta de grups parlamentaris se’ls informarà d’aquesta sol·licitud.

6. Precs i preguntes.
Es prega es faci alguna gestió per tornar a començar la regeneració de la sorra de la platja en el període adequat.
Es prega que es facin les gestions per saber si l’estrenyiment del passeig davant del restaurant Morros va comportar el moviment de les fites que marquen el domini marítimo-terrestre per tal la filera de cases no estigui afectada.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,32 hores.

El vicepresident La secretària


Jordi Pagès Elisenda Forés