Acta del 20.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 20 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Silvestre Morros, Serafí Mercadé, Iris Gual, Eduard Rovira i Eli Forés que fa de secretària accidental.

Excusen l’absència: Joaquima Girol, Magda Solé i Rosina Boronat.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de maig de 2007.
Aprovada l’acta del 16 de maig de 2007 sense esmenes

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Eva Parra com la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

També s’està estudiant la metodologia per obtenir propostes dels tres centres docents, amb un procés a través del qual cada línia de cada curs en faci una, de proposta. De la totalitat de les propostes cada centre n’escolliria dues per votació dels seus alumnes, que s’incorporarien directament al paquet que s’obtindria de la votació popular de les propostes de la ciutadania i que el Consell presentarà a l’Ajuntament.

Les propostes escollides per la comissió de litoral són les següents:
· Inversió per a dur a terme la reparació definitiva del col·lector que provoca els abocaments del carrer Martineta.
· Inversió per elaborar un projecte que serveixi per crear un “Museu/Punt d’informació sobre la Mar” a la franja litoral que reculli els aspectes socials i culturals de la vida marinera.
· Treball de recopilació de material (eines, maquetes, etc) i fotografies per poder elaborar un catàleg de la història marinera de Torredembarra.

4. Informació sobre la subvenció sol·licitada al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
S’informa sobre la sol·licitud de subvenció d’enguany al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la protecció dels Muntanyans. El projecte inclou la compra i ubicació d’una guingueta d’informació de fusta i la substitució de l’actual passera amb vies de tren per una passera elevada que connecti l’aparcament amb la primera passera perpendicular a la platja entre el càmping i la zona de balneari. El fet de ser elevada permetrà l’entrada d’aigua de mar entre les dunes i el pas de la fauna de l’espai. Tanmateix, la seva amplada permetrà l’accés de cadires de rodes.

S’informa que s’ha triat aquest camí enlloc del situat prop de la via del tren per ser el que està contemplat en el Pla Especial de l’Espai Natural, atenent que aquest Pla té categoria de legislació i està absolutament vigent.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa fer un article sobre els moviments de sorra de la platja que es van interrompre.

6. Precs i preguntes.
Es prega tornar a insistir sobre la zona pública i privada del Canyadell. Es proposa que la propera reunió s’informi sobre l’estat de les obres de Muntanyans II. Es farà convocatòria el mes de juliol.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El vicepresident/// La secretària accidental


Jordi Pagès/// Elisenda Forés

No hay comentarios: