Acta sessió 16/04/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA
A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 d’abril de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat ampliada pel que fa al punt 2 a les Comissions de Medi Urbà i Comissió Permanent, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Jordi Pagès, president de la Comissió de Medi Litoral. Assisteixen: Gerard Ciuró, Rosalia Papiol, Francesc Mercadé, Valentin Montaña, Enric Bonan, Albert Figueres, Teresa Minguijon, Albert Bonet, Julia Ramon, Pilar de la Rosa Lluis Suñé, Josepa de baix a Mar de les comissions de treball de medi urbà i permanent i Serafí Mercadé, Carles Rico, Josep Fortuny, Beatriz de Lamoga, Rosina Boronat, Joaquima Girol i Elisenda Forés que fa de secretària.
Assisteix com a convidada, Cristina Prieto.
Excusen l’absència: Eduardo Rovira Gual, Iris Gual, Jordi Riambau, Magda Soler, Lluis Carles Menal.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
S’aprova l’acta, sense esmenes. 2. Informació sobre el procés participatiu dels PEMUS. El regidor de participació ciutadana, Gerard Ciuró, exposa que a partir de les queixes efectuades per les comissions de treball de medi urbà i permanent, i després de diverses consultes a especialistes en participació s’ha pensat un protocol de participació del CMST, que exposa a continuació.
- En una primera fase, la corresponent a l’estudi del document elaborat per l’equip redactor el CMST pot elaborar un dictamen que ha de respondre per escrit o bé in situ el propi equip redactor.
- En una segona fase, la dels tallers oberts a la participació de la ciutadania els membres del consell poden participar del taller i, alhora, avaluar el propi procés participatiu a través d’un segon dictamen.
- En una tercera fase, la d’avaluació de les propostes presentades i la seva incorporació en el document hi pot haver, també, la participació del CMST consistent en l’avaluació de les propostes que s’han inclòs o no dins del document final i la valoració d’aquest document final
Per últim, en una quarta fase un cop aprovat el PEMU, resta la tasca del seguiment de l’execució del propi PEMU que ha de realitzar el propi CMST.
Es lliura còpia del document als i les assistents i es procedeix al debat.
Enric Bonan exposa que la participació en les fases 2, 3 i 4 la veu correcte però considera que hi ha mancances en la fase número 1, atès que no es veu clar la presència dels tècnics i creu que la seva presència és necessària per aclarir els dubtes.
Josep Fortuny exposa que potser no cal fer el procediment per escrit i una reunió d’intercanvi d’opinions seria més profitosa.
Albert Bonet creu que és profitós fer la reunió inicial i que no és un procediment paral·lel al de la participació de la ciutadania, sinó que el completa.
Lluis Suñé comenta que els hipotètics participant en els tallers oberts a la ciutadania no han tingut ocasió de rebre formació en el desenvolupament d’aquest procés dels PEMUs, amb la qual cosa no hi ha uns criteris clars dels participants i s’ha trobat a faltar una jornada inicial on s’hagués explicat que és un PEMU. Opina, també, que potser els tallers són massa curts pel que fa al temps i el resultat d’un PEMU té un impacte important dins la ciutat i les seves conclusions afecten durant molt temps.
En aquest sentit Enric Bonan exposa que en el taller de mobilitat, per exemple, van acudir persones a defensar qüestions més particular, per exemple com afectaria el procés urbanístic a poder entrar el cotxe en el garatge. La celebració d’una jornada de formació hagués ajudat a centrar el debat en qüestions d’interès més general.
El regidor recorda que hi ha unes vuitanta persones apuntades al taller, la major part de les quals al taller de Baix a mar.
Albert Bonan matitza que potser és bo que hi hagi aportacions individuals especialment quan se n’ajunten diverses iguals. Recorda que sempre ha preferit que el debat no fos amb documents i plànols massa tècnics.
Enric Bonan exposa que cal trobar una data per tenir aquesta trobada per preparar un esquema de treball a lliurar a l’equip redactor. Es proposa com a data de reunió el proper dijous, dia 24 a la sala de comissions i convocant a la resta de comissions. La comissió de benestar social, que té lloc el mateix dia i hora, es procurarà que sigui curta. Júlia Ramon, que és la presidenta de la comissió de Benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat, present a la reunió, hi està d’acord. Serafí Mercadé exposa el seu malestar pel fet que no ha rebut la informació que li permeti entendre el debat que s’ha generat en aquest punt, atenent que per ell és una convocatòria, bàsicament, de la comissió de litoral on s’ha incorporat aquest punt de debat.
Enric Bonan li fa un resum de la situació. Rosalia Papiol exposa, també, el seu malestar pel fet que els veïns de la zona del carrer nou tenen encara un problema obert pel que fa a la pròpia obra. Exposa que explicarà aquesta problemàtica en aquesta reunió proposada.
2. Informació de la Comissió Permanent.
S’informa que el tema més candent de la passada reunió de la comissió permanent fou, precisament, el malestar del CMST pel paper que se li assignava en el procés de participació ciutadana relatiu als PEMUs
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
Es proposa incloure un article sobre les pantalles protectores de la sorra, que faran el Jordi Pagès i el Serafí Mercadé.
5. Qüestions sobrevingudes.
Jordi Pagès informa de l’estudi que s’ha fet sobre l’efecte dels encordats de protecció de les dunes per part de Xavi Callejo, de la Regidoria. Es passarà còpia a tothom de la comissió. Les dunes creixen, com s’ha pogut constatar i, a més s’ha constatat que la zona encordada no s’embruta tal i com es pensava inicialment.
6. Precs i preguntes.
Joaquima Girol exposa la seva queixa pel fet que la comissió de medi litoral encara no ha rebut informació sobre el Pla d’Usos de la platja. Es prega que es recordi que l’any passat es van fer unes 12 aportacions en positiu gràcies a que la comissió va poder fer l’avaluació del Pla prèviament a la seva aprovació.
Serafí Mercadé prega prendre atenció sobre la platja del Canyadell atenent que Torredembarra se’n fa responsable del seu manteniment i els serveis i pregunta quin pla de manteniment té l’ajuntament sobre aquesta platja.
Jordi Pagès exposa que ja està instal·lada la passera que va des de la Marítima residencial sud fins la platja. Des de la instal·lació que ja no es tallen les cordes de l’encordat de protecció.
Serafí Mercadé pregunta pel camí de Ronda. Se li explica que està bloquejat per que no es troba la persona a la qual s’ha d‘expropiar el tros de terreny privat que cal per executar l’obra. Es prega que aquest tema es tracti la propera reunió.
Jordi Pagès pregunta per la carta de recolzament al peci. El regidor exposa que no se li va arribar a portar la carta per signar.
Carles Rico prega que l’Ajuntament estudii col·laboració de l’ajuntament en el desenvolupament d’aquest projecte. Carles Rico proposa tractar sobre el tema de les passeres paral·leles a la línia de costa dins l’EIN en una propera reunió.
La comissió pregunta quin ha estat el cost econòmic de l’obtenció de la certificació ISO 14001 i EMAS de les platges de Torredembarra. Es demana informació sobre els requisits necessaris per a la seva obtenció.
Carles Rico pregunta sobre l’informe que l’ACA ha realitzat sobre la canalització del torrent de Gibert a Muntanyans II i que ha presentat a l’Ajuntament i prega si es pot informat al CMST sobre el mateix.
I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.
El president La secretària
Jordi Pagès Elisenda Forés

Acta sessió 16/01/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 de gener de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, President de la Comissió de Medi Litoral.

Assisteixen: Joaquima Girol, Albert Limerés, Iris Gual, Josep Fortuny, Serafí Mercadé i Elisenda Forés que fa de secretària.

Assisteix com a convidat Miquel Rota.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de novembre de 2007.

S’anuncia que les actes de les comissions i les convocatòries estaran penjades de la pàgina web. Els punts que es vulguin tractar en properes reunions es poden proposar a través del President o la secretària de la comissió. S’aprova l’acta amb l’esmena de la no assistència de la regidora Montserrat Gasull.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’acorda informar la comissió permanent del projecte que substitueix l’enfonsament del peci, i que avui s’exposa a la comissió de medi litoral. 3. Proposta d’articles pel proper butlletí
S’acorda informar de l’actuació realitzada des de la Regidoria de Medi Ambient a instàncies de la Comissió de medi litoral per impedir l’entrada de la sorra de la platja al passeig. L’article el redactaran, conjuntament, Jordi pagès i Serafí Mercadé. 4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

S’informa de l’escrit que s’ha lliurat als regidors i regidores del govern informant del calendari de les reunions de les distintes comissions de treball del consell per si volen informar dels temes en el que són competents a la comissió adequada. També s’informa que per manca de personal, no es trametran els precs i preguntes de la comissió als regidors competents, tot i que se’ls emplaça a consultar la web on estarà l’esborrany de l’acta. 5. Informació sobre l’enfonsament d’un "peci" davant la costa de Torredembarra.

Miquel Rota ens recorda que fa un any ja se’ns va anticipar la voluntat d’enfonsar un peci davant la costa de Torredembarra i que se’ns donarien més informacions sobre el tema. Va sorgir una problemàtica per part del Ministeri de Medi Ambient i és que a les aigües externes no es pot ensorrar ferro i per això no es va poder tirar endavant aquest projecte tot i que es va instar als promotors a fer el biotop però amb material natural.

Avui, doncs, se’ns presenta el nou projecte, consistent en fer una mena d’illes submarines, d’uns 18 metres d’alçada, que no emergeixin en superfície, amb pedra natural. El material escollit és corall fossilitzat (carbonat de calç al 99% de puresa), provinent de les pedreres de Bellvei quan aquesta zona estava sota el mar. El projecte consistiria en dipositar material d’aquest tipus enlloc del peci de metall.

L’associació Antines, promotora del projecte, té un oceanògraf, un geòleg i una persona especialitzada en obres marítimes i disposa dels vaixells més moderns per fer l’estudi previ que reclama el Ministeri, i que ha de tenir una durada d’uns sis mesos. Tanmateix disposen d’una entitat financera que sufragaria el projecte. Estan pendent d’una reunió amb el Director General de Costes de la Generalitat que també està interessat en el projecte.

Es mantindria el mateix sistema d’explotació que estava previst amb el peci de metall i que ja s’havia exposat a la Comissió. Es suposa que el projecte seria molt novedós, inclús, a nivell mundial. La ubicació de l’enfonsament es preveu davant del barri marítim i és la mateixa que ja ens havien informat.

En principi, es va programar la formació com una serralada però ara estan pensant en fer dues piràmides per facilitar els corrents, entre els quals es disposarien dos ponts en forma de túnel per fer més atractiva la immersió.

L’entitat financera demana que se’n faci difusió del projecte i activitats lligades a l’existència d’aquesta actuació, la qual cosa comparteixen els promotors. Consideren que pot costar entre 80 i 100 milions de pessetes aquest projecte. Es proposa ubicar les maquetes que els i les escolars podrien visitar al club nàutic, per exemple.

Es pregunta per la mida de les peces i es respon que són, aproximadament d’un metre cúbic com a màxim. L’impacte més important és que l’actuació s’ha de fer en un temps relativament curt per no actuar sobre un biotop que ja hagi estat colonitzat.

Els promotors exposen que el CMST són els primers en conèixer aquest projecte atenent que consideren que és l’òrgan del municipi que requereix ser informat en primer lloc. Es considera que el canvi de govern, si succeeix a nivell de l’estat, només pot afectar en la velocitat del procés ja que, com a màxim, es pot alentir el procés administratiu.

Pel que fa al cost del projecte sembla que el transport de la pedra és el que pot comportar més despesa. Insisteixen en fer constar, a pregunta de la comissió, que el lloc previst per a la ubicació de les illes és el mateix que estava previst per a l’enfonsament del peci i es preveu que sigui el mateix que se’ns va anunciar en la passada reunió que els promotors del projecte ens van explicar el projecte.

Es discuteix sobre la possibilitat de coronar la piràmide de pedra amb llavors de Posidonia oceanica. Els promotors comenten que ho estan avaluant, també.

Els promotors demanen al CMST que estudiï aquesta proposta i, a poder ser, la impulsi. Es proposa fer un escrit de suport de la comissió abans del dia 19 de febrer, data que els promotors es reuneixen amb el Director General de Costes de la Generalitat de Catalunya i que serà redactat per part de Iris Gual i Jordi Pagès.

La comissió emplaça als promotors a seguir informant sobre els avenços del projecte.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Es pregunta si la regidora de Turisme i Serveis ha disculpat la seva absència la passada reunió al president o a la secretària. Es contesta que no i la comissió expressa el seu malestar per aquest fet.

La comissió considera intolerable que el regidor responsable del CMST així com els competents en els temes relacionats amb medi ambient encara no hagin aparegut en cap reunió, a excepció del regidor d’urbanisme.

Es prega que en la propera reunió de la comissió es tracti el tema del pla d’usos de la platja de Torredembarra i s’insta la presència del responsable de platges acompanyat, a poder ser, dels tècnics implicats, especialment en Jesús Molné, que coordina els temes de seguretat.
Es prega el condicionament de l’aparcament de la platja dels Muntanyans i si no es pot aparcar, eliminar-lo.

Es pregunta sobre el condicionament dels Muntanyans. Es respon que part del manteniment el fan els vigilants ambientals. Per reclamacions dels veïns de l’urbanització marítima residencial el projecte inicial de passera en el lloc on hi ha les travesses de via del tren s’ha canviat a aquesta zona de la marítima.

Es pregunta per la relació de GEPEC amb l’Ajuntament. S’informa dels actuals contractes per a educació ambiental que se’ls atorga.

Es discuteix sobre l’ús de Cal Bofill i es prega un horari d’obertura més ampli. La secretària del CMST informa de les dificultats de donar compliment a aquesta demanda amb l’actual dotació pressupostària.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.


El president La secretària

Jordi Pagès Elisenda Forés

Acta sessió 12/11/08


Convocatòria sessió 12/11/08


Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 12 de novembre de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de maig de 2008.

2. Problemàtica dels abocaments al carrer Martineta.

3. Informació sobre la retirada de la Bandera Blava a la platja de Torredembarra.

4. Instal·lació del sistema de retenció de sorra a la platja Wind-protec.

5. Papereres del Passeig Marítim.

6. Qüestions sobrevingudes.

7. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi LitoralJordi Pagès MartínezTorredembarra, 10 de novembre de 2008

Acta sessió 21/05/08ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat i que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, president de la Comissió de Medi Litoral.

Assisteixen: Rosina Boronat, Iris Gual, Beatriz de Lamoga, Josep Fortuny, Eduard Rovira, Carles Rico, Serafí Mercadé i Elisenda Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Joaquima Girol.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 d’abril de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la comissió permanent.

La propera reunió de la comissió permanent serà la que determinarà l’ordre del dia del proper plenari que es preveu el mes de juliol. Jordi Pagès proposa informar de la proposta de projecte d’enfonsament del peci a la permanent, tot i que no es té informació sobre si, finalment, es va signar la carta de recolzament. La comissió exposa que no es té més informació i no s’entén la negativa dels serveis administratius de la regidoria de participació ciutadana a redactar l’escrit de recolzament quan se’ls va sol·licitar.

S’acorda trametre a la comissió permanent el malestar de la comissió pel que fa a la manca de seguiment administratiu dels acords de la comissió i l’absència de regidors a les reunions.
Especialment, es vol fer constar a la comissió permanent la manca de tacte per part de la regidora d’Obra Púbica i Serveis, que no va assistir a una reunió en que va estar convocada.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’acorda incloure un article en el butlletí sobre el resultat de les xarxes de retenció de sorra després del temporal. S’acorda fer un article en el Som-hi amb aquest contingut, mentre no s’editi a paper el butlletí del CMST. S’encarregaran de redactar-lo Jordi Pagès, Serafi Mercadé i Eduard Rovira.

4. Valoració del sistema de retenció de sorra a la platja.

Jordi Pagès exposa que el primer any que es va executar l’acord del consell de posar xarxes de protecció, la brigada no les va orientar adequadament per retenir la sorra. Enguany, es van orientar per tal de retenir els vents de llevant, la qual cosa ha succeït aquests dies, observant-se com, tot i instal·lar només el 60% del material disponible, s’ha acumulat la sorra en les xarxes.
Inicialment, s’havia decidit que cap a mitjans de juny es retirarien i es tornarien a instal·lar passat l’estiu. S’inicia el debat sobre el fet que ara que s’ha fixat la sorra, les màquines de neteja les tornaran a aplanar si s’extrauen les xarxes. Cal tenir present que, l’aspecte desitjable de la platja és el que presenta davant de Cal Bofill gràcies a les barques situades damunt la sorra, atenent que aquest mecanisme permet acumular sorra i minimitzar l’efecte de pèrdua quan arriben els temporals de llevant. S’acorda convocar a la propera reunió al regidor de medi ambient i a la regidora d’Obra Pública i Serveis i Turisme per tractar sobre les xarxes de retenció de la sorra i el muret del passeig marítim.

La comissió exposa que l’acumulació d’algues pel temporal- corretjola- està facilitant la retenció de la sorra i que, per tant, s’acorda comunicar a la regidoria de medi ambient que no cal netejar-la.

S’acorda fer per al plenari dues mocions, una relativa a oposar-se a la construcció del muret que es proposa per retenir la sorra i l’altra per proposar mantenir les xarxes de retenció de sorra actuals i ampliar-les amb el material disponible.

5. Informació de la regidoria.

Informació Mogollops. Aquest dissabte passat va tenir lloc a Torredembarra la trobada nacional dels llops d’Escoltes Catalans. Una de les activitats va consistir en netejar la totalitat dels dits de bruixa mapats pels brigades ambientals de la regidoria, cosa la qual va tenir lloc.

S’informa que tot i el benefici per la sorra de la platja que va suposar el temporal, aquest va malmetre instal·lacions als Muntanyans, especialment la passera de la marítima residencial.

S’informa que de fa dues setmanes, la regidoria de Medi Ambient edita un fulletó amb petites notícies que genera la tasca de la pròpia regidoria, algunes de les quals, com a conseqüència d’iniciatives del propi Consell.

6. Qüestions sobrevingudes.

S’inclou informació sobre el peci. Iris Gual informa de la reunió a la qual van assistir a explicar-nos el projecte d’enfonsament d’un peci, que va quedar descartat i substituït per l’enfonsament de pedra natural calcària, en forma de dues piràmides a una fondària de 30m per actuar com a biotop.

Eduard Rovira pregunta sobre els beneficis de la instal·lació. La explicació que se’ns va donar fou interès econòmic turístic així com a lloc de cria per als peixos. Eduard Rovira exposa que aquesta instal·lació pot afectar la calada de palangres i tresmall. També s’exposa el perill que pot suposar per a la navegació. Emet una reflexió sobre el poc interès de la comissió sobre els temes més humans i lligats a activitats humanes lligades al litoral.

Serafí Mercadé exposa que, realment, el peci pot esser una activitat compatible amb la pesca, atenent que la mar és molt gran, tot i que caldria avaluar els efectes sobre aquesta activitat.

Des de la comissió es dubta de l’efecte de biòtop com a zona de protecció per a la cria dels peixos, atenent les informacions que es disposa sobre tècnics de la pròpia Generalitat de Catalunya sobre biòtops existents, tot i que potser el fet de ser pedres calcàries ho pot afavorir.

7. Precs i preguntes.

S’emet una queixa sobre el fet d’aprofitar la reunió de medi litoral per altres temàtiques.
Es prega trametre a la regidoria de participació ciutadana la preocupació del CMST sobre les tasques administratives de seguiment dels acords del Consell.

Beatriz de Lamoga exposa que tot i que ha minvat l’aportació d’aigües fecals a la platja durant els temporals, ara se n’aporta més pel carrer del Mediterrani, amb la problemàtica que les aportacions són, directament, sobre el passeig. La queixa de la comissió no es limita al abocament, ampliant-se, també, als retards en la neteja de la zona.

S’emet una queixa sobre el fet que no s’ha contestat cap de les preguntes que es van proposar en la darrera comissió.

Es pregunta sobre la instal·lació de dutxes i rentapeus i quan tindrà lloc i si es té coneixement de la tercera fase de moviments de sorra amb camions i quan tindrà lloc.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,50 hores.

El president La secretària


Jordi Pagès Elisenda Forés

Convocatòria sessió 21/05/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 21 de maig de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 d’abril de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent .
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Valoració del sistema de retenció de sorra a la platja.
5. Informacions de la regidoria.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 19 d’abril de 2008

Convocatòria sessió 16/04/08

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral ampliada pel que fa al punt 2 a les Comissions de Medi Urbà i Comissió Permanent pel proper dimecres 16 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
2. Informació sobre el procés participatiu dels PEMUS.
3. Informació de la Comissió Permanent .
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 14 d’abril de 2008