Convocatòria sessió 21/05/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 21 de maig de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 d’abril de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent .
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Valoració del sistema de retenció de sorra a la platja.
5. Informacions de la regidoria.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 19 d’abril de 2008

Convocatòria sessió 16/04/08

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral ampliada pel que fa al punt 2 a les Comissions de Medi Urbà i Comissió Permanent pel proper dimecres 16 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
2. Informació sobre el procés participatiu dels PEMUS.
3. Informació de la Comissió Permanent .
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 14 d’abril de 2008

Anul·lació convocatòria sessió 20/02/08

Atenent que un dels punts principals de l’ordre del dia de la convocatòria de la Comissió de Medi Litoral d’aquest dimecres 20 de febrer, consistent en informar sobre les activitats realitzades als Muntanyans per part del Gepec, m’han sol·licitat un canvi de dia ja que no poden assistir, per aquest motiu la reunió ha estat anul·lada.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 18 de febrer de 2008

Convocatòria sessió 20/02/08

Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel proper dimecres 20 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
2.Informació sobre els treballs realitzats pel Gepec als Muntanyans.
3.Informació de la Comissió Permanent .
4.Proposta d’articles pel proper butlletí.
5.Qüestions sobrevingudes.
6.Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió de Medi Litoral


Jordi Pagès Martínez

Torredembarra, 18 de febrer de 2008

Acta del 21.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, president de la Comissió de Medi Litoral.

Assisteixen: Iris Gual, Judith Torrelles, Josep Fortuny, Serafí Mercadé, Joaquima Girol i Elisenda Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Xavier Callejo, Silvestre Morros, Miquel Sánchez i Carles Rico.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

S’informa que el plenari del CMST tindrà lloc el proper mes de desembre, el dia 14, a les 20h a la sala de plens. Aquest plenari inclourà una exposició sobre el Pla de Gestió Integral del Litoral de Calvià, obert a la ciutadania en general, donant compliment a una demanda de la comissió permanent de fer un plenari més obert. S’acorda incorporar aquesta exposició en el punt de donar comptes del treball de les comissions i proposar fer el mateix per part d’altres comissions en propers plenaris.

Es proposa que, atenent que el president de la comissió el Sr. Jordi Pagès és qui exposarà el Pla de Gestió Integral del Litoral de Calvià, sigui una altra persona de la comissió qui faci la exposició del treball de la comissió. S’acorda per unanimitat que sigui el Sr. Josep Fortuny qui la faci.

La comissió de litoral acorda, finalment, no presentar cap moció a aquest plenari.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es proposa fer un article curt sobre el PGIL de Calvià que farà el Sr. Jordi Pagès. Se’n proposa un altre sobre la instal·lació de les xarxes a la sorra de la platja.

4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

S’informa de la proposta que Ramon Ferré ha fet arribar a la comissió de deixar alguns amarraments del port per als pescadors jubilats, seguint la filosofia dels horts dels Jubilats. S’informa que en data 4 d’octubre s’ha publicat al BOPT la subhasta publica dels 10 amarradors, per la qual cosa aquesta proposta no es pot dur a terme.

5. Pla de Gestió integral del litoral (PGIL).

La comissió permanent va acordar obrir el plenari a la ciutadania i, per exemple, aprofitar la informació que s’ha recollit sobre el PGIL de Calvià per exposar-ho, bé sigui dins del propi plenari o després del plenari. Jordi Pagès informa que ha començat a elaborar-lo i a preparar la xerrada. Tindrà format de pwp i una durada aproximada de 15 minuts. El pla acaba amb uns objectius i propostes i es proposa fer, en nom de la comissió, un esborrany de propostes a treballar a nivell local. Les propostes es debatran prèviament en el sí de la comissió per poder presentar-les al plenari en nom de la totalitat dels seus membres.

6. Actuacions a la sorra de la platja.

S’informa que durant el mes d’octubre, del dia 1 al 15 es va dur a terme el transvasament de sorra de la platja. S’acorda comunicar a la regidoria competent la conveniència de forçar aquests moviments de sorra en altres períodes de l’any més adients.

S’informa que s’han fet els tràmits per instal·lar les xarxes de protecció de la sorra de la platja. S’acorda consultar a Serafí Mercadé sobre la millor manera d’ubicar-les a la sorra i, sobre plànol, determinar el lloc exacte d’ubicació. S’ha demanat a la brigada d’obres la seva col·laboració per a la instal·lació, tant en forma de personal com d’ equipament. Cal, encara, fer la notificació al Ministeri de Medi Ambient (Servei de Costes) d’aquesta actuació. Cal fer-la abans que comencin els temporals, en tirades no superiors als 50m i en forma de “xicans”.

7. Qüestions sobrevingudes.

S’informa de la subvenció que s’ha sol·licitat a la Fundació Territori i Paisatge per substituir l’actuació que es canviarà en el projecte que ha rebut la subvenció el Departament de Medi Ambient i Habitatge per desenvolupar inversions a l’EIN Muntanyans, per donar compliment a una demanda dels veïns i veïnes de la Urbanització Marítima Residencial.

8. Precs i preguntes.

Es prega que es mantingui alguna paperera a la platja durant el període d’hivern.

Es pregunta si el GEPEC encara realitza el servei d’obrir Cal Bofill els caps de setmana. S’informa que no hi ha cap contracte entre el GEPEC i l’Ajuntament per realitzar aquest servei.

Es pregunta sobre l’estat d’execució del projecte del passeig del Roquer. S’informa que el Regidor d’Urbanisme està convidat a comparèixer per informar sobre aquest passeig. En la passada comissió va informar que el seu inici està pendent, només, de l’expropiació d’uns terrenys.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president // La secretària

Jordi Pagès // Elisenda Forés

Convocatòria sessió 16/01/08


Queda convocada la Comissió de Medi Litoral pel promer dimecres 16 de gener de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l'Ajuntament.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de novembre de 2007.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

5. Informació sobre l’enfonsament del peci davant la costa de Torredembarra

6. Qüestions sobrevingudes.

7. Precs i preguntes.

Atentament,