Acta del 21.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Iris Gual, Silvestre Morros, Albert Limeres, Jordi Pagès, Serafí Mercadé, Josep Fortuny i Eli Forés,que fa de secretària accidental.
Miquel Rota assisteix com a convidat.
Excusen l’absència: Beatriz Lamoga i Joaquima Girol.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de febrer i de la sessió extraordinària del 27 de febrer de 2007.
S' aproven sense esmenes.

2. Enfonsament d’un peci davant la costa de Torredembarra.
Miquel Rota, un dels promotors de la proposta, explica els antecedents a la comissió. És presenta com especialista en el muntatge d' aquaris marins. Ha detectat, de fa uns anys, un important deteriorament dels fons marins com a conseqüència de diverses qüestions (emissaris, pesca, etc.). Va sol·licitar fa uns anys una concessió de 1500 metres quadrats sota l' aigua a 17 metres de fondària per fer cultiu de pedres per a aquari, amb la qual ha comprovat l' efecte positiu sobre els peixos de la zona. D' aquí va sorgir la idea d' un projecte més gran i espectacular d' enfonsar un peci davant la costa de Torredembarra, a uns 30 metres de fondària. S' està cercant un vaixell de 70 metres d' eslora per enfonsar. Esmenta que per qüestions de corrents, la zona proposada és adequada, segons alguns estudis geològics efectuats. Pot ser un bon reclam per a turisme ecològic.

Existeix una normativa que impedeix enfonsar a més de 30 metres i per al desenvolupament de la vida, els 30 metres de fondària són adequats. Serafí Mercadé pregunta si ja es té el vaixell. Es respon que se' n tenen de localitzats per quan se sàpiga si es pot enfonsar. Un cop es tingui la concessió cal fer la descontaminació del vaixell, que és un requisit previ. Serafí Mercadé pregunta per la rendibilitat del projecte. Es respon que s' ha constituït una Organització sense ànim de lucre amb socis que tindran dret a anar al vaixell. Es farà el seguiment de les visites i els que no siguin socis pagaran uns cànons que revertiran en el manteniment de la infraestructura.

Eli Forés pregunta per la ubicació exacta i si la superfície ocupada no és excessiva. Es respon que la ubicació està propera al pont de Clarà i l' àrea a ocupar és 50m d' amplada per 100 de llargada, com a màxim. Amb els pals s' arribaria a 15 metres d' alçada, una de les característiques que fan el projecte atractiu, des del punt de vista del submarinisme.

Silvestre Morros pregunta per la durada de la concessió. Es respon que la concessió seria per 30 anys. Cal saber, però, que si afecta la dinàmica litoral es pot, legalment, retirar la concessió. No hi haurà cap fondeig, ja que els vaixells s' amarraran a les boies. Albert Limeres fa constar que, de fet, a tota la zona protegida per la Xarxa Natura 2000 no hauria d' estar permès cap tipus de fondeig. Jordi Pagès exposa que fora bo posar el peci paral·lel a la costa, la qual cosa, es respon, que ja està previst, tot i que per evitar l' arrossegament potser seria millor col·locar-lo perpendicularment a la línia de costa. Està situat a una milla, aproximadament, sotavent de l' emissari de la depuradora. Eli Forés pregunta si afectarà la dinàmica de sorres i es respon que, precisament, els estudis geològics determinen que, pels corrents, aquest és el millor lloc.

Eli Forés pregunta per les aportacions econòmiques que han de fer els no- socis, que sembla com si es “privatitzes” la mar, i per tant, si aquesta és una pràctica habitual en altres indrets amb pecis enfonsats. Es respon que sí, que és una pràctica habitual i per això es sol·licita una concessió.

Miquel Rota i Albert Limeres volen fer constar que van triar expressament Torredembarra, tot i haver altres zones per ubicar-lo i promocionar, així, el municipi. Comportaria realitzar diversos actes relacionats amb l' indret (concursos de fotografia, etc.), a més de l' enfonsament i les visites submarines que generaria.

Lluís Suñé convida als promotors de la idea a seguir informant sobre el desenvolupament del projecte a la comissió i agraeix la seva presència

3. Informació sobre les obres del carrer Martineta.
S' informa sobre les obres del carrer de la Martineta. Es dóna lectura de la informació que s' ha lliurat a la regidoria de Medi Ambient, des d' Urbanisme, procedent de SOREA, l' empresa que ha realitzat les obres. S' han substituït bombes i s' ha canviat el quadre elèctric, afegint un sistema d' alarmes amb avís telefònic.

Des de la Comissió es reclama més informació en forma d' informe i si es garanteix que la platja no es tornarà a embrutar quan hi hagi una pluja forta, com succeeix ara. També es demana que es revisi el pressupost de l' obra realitzada i si s' ajusta a la subvenció i les necessitats.

4. Informació sobre Muntanyans II.
Lluís Suñé informa sobre el viatge que va realitzar a Madrid on se li va confirmar que no s' executaria la compra dels terrenys, ja que no consta en els pressupostos de l' estat. Muntanyans II no està en la franja marítimo-terrestre i, per tant, Costes no hi pot actuar. Es va sol·licitar que s' avalués si la construcció afectaria la zona marítimo-terrestre. El compromís de Costes va ser que comunicarien a l' administració autonòmica, tant al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i local que efectuarien un estudi d' aquestes característiques. Si l' estudi demostrés l' afectació, seria un nou argument oficial per poder evitar la urbanització.

Lluís Suñé va informar en la passada Junta de Govern d' aquesta visita i els seus acords.

A nivell de Diputats del Congrés, s' intentarà que diversos partits polítics ajuntin esforços. Joan Herrera, d'IC, contactarà amb diputats d' ERC per a fer un front comú.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
No s' afegeix cap altre article.

6. Precs i preguntes.
Jordi pagès prega que es faci publicitat de la zona protegida per la xarxa natura 2000 a Torredembarra dins del mar.

Silvestre Morros prega que es faci alguna gestió per a poder protegir la zona marina de Torredembarra, cercant la figura legal adient.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

El president/// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: