Acta del 24.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 24 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé , president de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Beatriz Lamoga, Joaquima Girol, Silvestre Morros, Jordi Pagès i Elisenda Forés que fa de secretària.
Disculpen la seva absència Iris Gual, Rosina Boronat, Ramon Ferré, Miquel Martínez i Eva Pintado.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 20 de desembre de 2006.
S’aprova l’acta del 20 de desembre sense esmenes.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’acorda posar informació sobre el Pla d’ Usos de la platja i del Barri Marítim.

3. Projecte del Pla d’ Usos de les platges 2007.
La comissió ha estat revisant el Pla d’ Usos de la platja i creu que s’haurien de fer algunes esmenes que es detallen a continuació.
En el punt 11 es proposa revisar la varada de patins.
En el punt 14 seria interessant remarcar que tot sigui de fusta per tal d’harmonitzar l’aspecte de tot el litoral.
En el punt 16 referent al termini del pla d’usos – usos platja- es creu convenient distingir el període de Setmana Santa i el de l’ Estiu. El de l’estiu es proposa que sigui de l’1 de juny al 30 d’octubre. També cal establir un servei de vigilància de la platja mínim entre Setmana Santa i l’ Estiu.
Quant al plànol número 1, platja de la paella, cal que les passeres per a minusvàlids arribin fins a la línia de l’aigua.
Quant al plànol número 2, platja del Barri marítim, no estan ben senyalitzats els parterres de les palmeres, i tampoc hi ha senyalitzades les boies que determinen la zona de bany a 200 m de la línia de platja.
S’hauria de revisar la ubicació dels llits elàstics, seria millor posar-los en un lloc més ample.
També caldria revisar el fet de donar serveis a la zona entre Cal Bofill i la Biblioplatja (tendals, casetes de vestir, etc).
Hi ha senyalitzada una oficina d’informació que no existeix.
Cal senyalitzar l’existència de zones d’aparcament gratuïtes a l’altra costat de la via del tren.
En la zona del carrer Viló no es contempla la xurreria.
Es podria vallar la zona infantil de darrera Cal Bofill.

Quant al plànol número 3, platja dels Muntanyans, caldria una passera orientada als accessos encordats i també la senyalització de l’encordat de protecció dunar.
Es reclama que haurien de quedar algunes dutxes obertes fins les 9 del vespre (una sí/una no) igual que el servei de vigilància de la platja, alternar-ho.

I per últim,quant al plànol número 4, de la platja del Canyadell, manca senyalitzar l’accés i la passera que enllaci amb la platja i amb l’aparcament.
Cal posar-hi dutxes, ni que siguin d’aigua de mar i un wc.

Pel que fa al Pla d’ Usos del Passeig Marítim:

Quant al plànol número 1, de la platja de la paella, es comenta que el punt d’informació a Atinents no hi és de fa temps. I també que el punt 35 ha de ser 34 i senyalitzar bé la Casona.

Quant al plànol número 2, platja del Barri marítim, cal alinear la biblioplatja amb les guinguetes.
S’assenyala com accés rodat un que és peatonal al carrer Viló.
Cal unificar la zona d’esbarjo del carrer Viló amb el carrer.
Deixar tarima 35 fixa.
Revisar punt 32 que no té terrassa.
Hi ha un accés rodat assenyalat al costat de Cal Freu que és un aparcament.

4. Informació sobre el consorci de Muntanyans.
Hi ha concedida una entrevista amb la Direcció General de Medi Natural per aquest tema, el proper dia 13 de febrer i també es tractarà sobre la desinformació que té la regidoria de la Direcció General en relació a Muntanyans II.
També s’informa que hi haurà reunió amb el conseller de Medi Ambient en base a la moció aprovada pel ple de l’ Ajuntament l’any 2005.

5. Informació sobre la zona verda de Muntanyans I.
S’informa de les darreres gestions fetes davant de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, que ha designat un tècnic per fer un informe sobre la proposta de zona verda que ha fet l’empresa promotora. S’està treballant, especialment, la hidrologia pels efectes que pot tenir l’augment d’aportacions d’aigua dolça sobre l’espai natural.

6. Informació sobre la Xarxa Natura 2000.
S’informa de la resolució de les al·legacions que l’ Ajuntament va fer a la proposta de Xarxa Natura 2000. Finalment, s’ha inclòs la zona de protecció que mancava per a la Posidònia oceànica però no la zona humida de Muntanyans II. En aquest sentit, en la reunió que el regidor de medi ambient té amb el Director General de Medi Natural el proper dia 13 de febrer, es sol·licitarà que es tingui en compte aquesta al·legació.

7. Precs i preguntes.
Es pregunta sobre les passejades de cavalls i la possibilitat de promoure-ho. Es respon que no hi ha legislació que ho prohibeixi, i que d’estudiar-se aquesta possibilitat caldria legislar-ho dins l’ Ordenança de Policia i Bon Govern.
Es pregunta sobre les obres de millora a l’estació de bombament del carrer Martineta i també sobre la del carrer Viló i es respon que no es té nova informació.
També es pregunta sobre la part final de la Rasa i es respon que depèn del projecte de la rasa en general, obra que han de sufragar els plans parcials.
S’informa del cas del Club Marítim de Torredembarra, l’ Alcalde i representants del Club s’han desplaçat a Madrid per a negociar la continuïtat amb adaptacions a la nova realitat.
Es demana el manteniment dels gronxadors de Baix a Mar, especialment de les cadenes i també el vallat de la zona.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.45 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: