Acta del 21.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen:Iris Gual, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Serafí Mercadé, Beatriz de Lamoga i Elisenda
Forés que fa de secretària accidental.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 24 de gener de 2007.
Cal afegir que Iris Gual disculpava assistència. A precs i peguntes afegir el vallat de la zona de gronxador de Baix a Mar.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Valoració de la comissió del nou projecte de camí de ronda

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S'acorda designar com a membre del jurat per part de la comissió de litoral a Joaquima Girol. Es proposa al regidor per a la seva continuada assistència a les reunions i per la seva demostrada motivació en l' àmbit de la sostenibilitat. Es valora, però, que és més adequat un cop deixi de ser regidor.

4. Informació sobre la reunió amb el Conseller de Medi Ambient i el Director general de Medi Natural.
El dia 13 de febrer la tècnica i el regidor es van reunir amb Joan Pallisé, actual Director General de Medi Natural amb dos punts a l' ordre del dia: Donar coneixement de l' acord del CMST de
creació d' un consorci per la gestió. El Director General es va comprometre a estudiar la proposta un cop s' hagi aprovat la modificació urbanística necessària del Pla General de Creixell per tal aquest espai sigui públic.

També es va sol·licitar que es modifiqués la posició del Departament en relació a la al·legació presentada per l' Ajuntament d' incloure la zona humida de Muntanyans II en el PEIN. Des de la Direcció General es va demanar un informe tècnic que ho justifiqui i, un cop cedida la zona verda a l' ajuntament en compliment del desenvolupament del Pla Parcial, es podria incorporar aquesta zona al PEIN mitjançant, per exemple, un decret. El Director General va manifestar el compromís d' incloure aquesta zona en el PEIN quan s' acompleixin les esmentades condicions.


Per la tarda, el regidor es va reunir amb el Conseller Francesc Baltasar, on va manifestar que el motiu de la trobada era sol·licitar el compliment de la moció de l'Ajuntament de protegir Muntanyans II i tenir informació sobre els passos efectuats per la Conselleria i el Ministeri en relació a Muntanyans II. El dia 14 de març el regidor, en nom de l'Ajuntament, i tècnics del Departament de Medi Ambient es reuniran amb Antonio Serrano Secretari del Ministeri de Medi Ambient per tal de sol·licitar, si més no, una moratòria que permeti estudiar l'efecte de l'impacte sobre l'espai natural. La Conselleria es va comprometre a intentar cercar arguments per veure si hi ha alguna qüestió on agafar-se per modificar l'actual situació (informes diferents de l'ACA en un període curt de temps, informe de SOREA garantint el subministrament d'aigua, per exemple).

5. Informació sobre el Camí de Ronda.
S'informa que ha entrat la proposta definitiva del projecte del camí de Ronda i cal comprovar si s'han
incorporat els suggeriment. La tècnica es compromet a fer una primera lectura i convocar la setmana vinent, dimarts dia 27 als i les membres de la comissió per poder fer una anàlisi conjunta del projecte en una reunió monogràfica que no ha de tenir més d'una hora de durada.

S'informa, també, que sembla haver pressa per executar el projecte.

6. Pressupostos participatius 2007.
S'explica el procés pensat pels i les membres de la Comissió d'Economia i pressupostos participatius i es reparteix la proposta de funcionament que han elaborat.

Es proposa incorporar als alumnes de 3r i 4t d'ESO, que han de tenir properament una assignatura d'educació per la ciutadania, i caldria engrescar al professorat que l'imparteixi.

7. Precs i preguntes.
Serafí Mercadé prega que es retirin les herbes que han crescut a la platja a l'alçada de l'avinguda del Mediterrani, a la platja de la paella.
Beatriz de Lamoga prega que es demani al port la neteja del Roquer, a la zona propera al port, on s'acumulen moltes restes de cartrons i similars, abans de setmana santa. També prega que s'expliqui com es netegen els abocaments davant del carrer de
la Martineta.

Serafí Mercadé sol·licita es pintin les barques que hi ha a les rotondes, la del pont i la del port.

Joaquima Girol demana s'amplii la il·luminació a l'entrada del municipi.

Jordi Pagès exposa que SOREA ha fet un tancat en un espai de la zona verda de Nova Torredembarra. Es sol·licita s'investigui el perquè.

Iris Gual pregunta sobre la regeneració que s'hauria d'haver fet de la platja contemplada en aquell projecte de la Direcció General de Costes que es va informar en aquesta comissió i quan es farà.

La comissió prega que es facin les gestions necessàries per solucionar d'una vegada el tema dels abocaments de la Martineta i que a la propera reunió d'aquesta comissió assisteixi el regidor d'urbanisme per explicar les gestions que ha fet el seu departament en aquest tema.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,52 hores.

El president ///La secretària accidental

Lluís Suñé/// Elisenda Forés

No hay comentarios: