Acta del 20.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 20 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Silvestre Morros, Serafí Mercadé, Iris Gual, Eduard Rovira i Eli Forés que fa de secretària accidental.

Excusen l’absència: Joaquima Girol, Magda Solé i Rosina Boronat.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de maig de 2007.
Aprovada l’acta del 16 de maig de 2007 sense esmenes

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Eva Parra com la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

També s’està estudiant la metodologia per obtenir propostes dels tres centres docents, amb un procés a través del qual cada línia de cada curs en faci una, de proposta. De la totalitat de les propostes cada centre n’escolliria dues per votació dels seus alumnes, que s’incorporarien directament al paquet que s’obtindria de la votació popular de les propostes de la ciutadania i que el Consell presentarà a l’Ajuntament.

Les propostes escollides per la comissió de litoral són les següents:
· Inversió per a dur a terme la reparació definitiva del col·lector que provoca els abocaments del carrer Martineta.
· Inversió per elaborar un projecte que serveixi per crear un “Museu/Punt d’informació sobre la Mar” a la franja litoral que reculli els aspectes socials i culturals de la vida marinera.
· Treball de recopilació de material (eines, maquetes, etc) i fotografies per poder elaborar un catàleg de la història marinera de Torredembarra.

4. Informació sobre la subvenció sol·licitada al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
S’informa sobre la sol·licitud de subvenció d’enguany al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la protecció dels Muntanyans. El projecte inclou la compra i ubicació d’una guingueta d’informació de fusta i la substitució de l’actual passera amb vies de tren per una passera elevada que connecti l’aparcament amb la primera passera perpendicular a la platja entre el càmping i la zona de balneari. El fet de ser elevada permetrà l’entrada d’aigua de mar entre les dunes i el pas de la fauna de l’espai. Tanmateix, la seva amplada permetrà l’accés de cadires de rodes.

S’informa que s’ha triat aquest camí enlloc del situat prop de la via del tren per ser el que està contemplat en el Pla Especial de l’Espai Natural, atenent que aquest Pla té categoria de legislació i està absolutament vigent.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa fer un article sobre els moviments de sorra de la platja que es van interrompre.

6. Precs i preguntes.
Es prega tornar a insistir sobre la zona pública i privada del Canyadell. Es proposa que la propera reunió s’informi sobre l’estat de les obres de Muntanyans II. Es farà convocatòria el mes de juliol.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El vicepresident/// La secretària accidental


Jordi Pagès/// Elisenda Forés

Acta del 16.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Jordi Pagès vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Iris Gual, Serafí Mercadé i Eli Forés que fa de secretària accidental.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 18 d’abril de 2007
S’aprova l’acta del 18 d’abril amb una esmena: cal fer constar la presència de Jordi Pagès i l’absència de Serafí Mercadé.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern, un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern, per fer una presentació, especialment, als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria la de demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball de les que la temàtica té més relació amb una freqüència determinada, per exemple, 1 cop al trimestre cadascun dels regidors que estiguin implicats en la gestió del litoral (Turisme, Medi ambient i Obres i serveis, per exemple). També es important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Un altre tema que es debat és aconseguir que les mocions aprovades pels plenaris del CMST tornin a debatre’s en el plenari de l’Ajuntament.

Pel que fa a les funcions de la comissió permanent caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria que un punt fix de l’ordre del dia d’aquesta comissió fos repassar la tasca de cada comissió de treball, de manera que la comissió permanent tingués una visió més transversal que li permeti fer la difusió de la informació.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vicepresidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les hi hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball. Fins i tot es debat que seria interessant que el president de les comissions no fos un representant polític. Pel que fa al local propi diferent de les dependències del Castell que algunes comissions han reclamat, es considera que no cal.

També es veu convenient demanar l’ajuntament que disposi una partida pressupostària pròpia per al CMST, que inclogui els costos del butlletí i altres, com per exemple els d’organització d’alguna jornada formativa, etc.

La permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

Una de les qüestions que afecta la comissió és la pèrdua de sorra al passeig, que cal plantejar-ho al nou equip de govern. També s’informa que Beatriz de Lamoga va informar en la passada reunió de la comissió permanent que en la passada pluja del pont de l’u de maig va poder comprovar que els arranjaments del carrer de la Martineta no han servit per a res, ja que la platja es va inundar de residus sòlids i es va netejar seguint la mateixa metodologia de sempre, per la qual cosa es demana que es torni a revisar la reparació que es diu es va dur a terme. També es demana fer alguna gestió pel carrer Mediterrani, l’abocament del qual semblava més gran, fins i tot, que el del carrer Martineta, ja que es pot perdre la bandera blava que encara tenim.

Un altre tema és que caldria establir la figura del coordinador de platja o reconèixer la persona que fa aquesta funció.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21, 30 hores.

El vicepresident /// La secretària accidental


Jordi Pagès /// Elisenda Forés

Acta del 18.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 18 d’ abril de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Rosina Boronat, Joaquima Girol, Iris Gual, Josep Fortuny i Elisenda Forés que fa de secretària accidental

Excusen l’absència: Eva Pintado i Miquel Martínez

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes

2. Informació sobre la resolució de les al·legacions presentades referents al projecte del Camí de Ronda.
S’informa de la reunió que va mantenir la tècnica de medi ambient amb el tècnic de costes que porta aquest expedient. S’explica que en el decurs de la reunió el tècnic de costes va manifestar que s’han incorporat tots els suggeriments presentats per la comissió i que es detallen en l’acta de la reunió de medi litoral del mes de gener. Únicament s’ha deixat damunt la taula el tema de la passarel·la de fusta damunt de la pedrera, pendent de veure com queda aquest espai un cop s’hagi realitzat la neteja de la zona.

3. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’informa sobre els articles que s’incorporaran en el proper butlletí: l’article sobre el dictamen del camí de ronda, proposat per la comissió i s’afegiran algunes peces curtes sobre l’enfonsament del peci i l’expropiació dels terrenys privats dins de l’espai Natural.

4. Precs i preguntes.
Joaquima Girol reclama atenció sobre l’aigua que va a parar a la platja de sota el pont del Caprabo.
La comissió manifesta els seus dubtes sobre el funcionament de les obres realitzades en el carrer de la Martineta i estarà amatent al que passa just després de la pluja.
Joaquima Girol pregunta si, aprofitant la proposta de l’enfonsament del peci, en la darrera reunió es va acordar demanar, també, que hi hagi una reserva marina. Se li explica que es va acordar demanar alguna figura de protecció.
S’acorda que durant el mes de maig tindran lloc reunions del consell per debatre sobre alguns aspectes de funcionament que es puguin millorar de cara a la propera legislatura.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental

Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 21.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Iris Gual, Silvestre Morros, Albert Limeres, Jordi Pagès, Serafí Mercadé, Josep Fortuny i Eli Forés,que fa de secretària accidental.
Miquel Rota assisteix com a convidat.
Excusen l’absència: Beatriz Lamoga i Joaquima Girol.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de febrer i de la sessió extraordinària del 27 de febrer de 2007.
S' aproven sense esmenes.

2. Enfonsament d’un peci davant la costa de Torredembarra.
Miquel Rota, un dels promotors de la proposta, explica els antecedents a la comissió. És presenta com especialista en el muntatge d' aquaris marins. Ha detectat, de fa uns anys, un important deteriorament dels fons marins com a conseqüència de diverses qüestions (emissaris, pesca, etc.). Va sol·licitar fa uns anys una concessió de 1500 metres quadrats sota l' aigua a 17 metres de fondària per fer cultiu de pedres per a aquari, amb la qual ha comprovat l' efecte positiu sobre els peixos de la zona. D' aquí va sorgir la idea d' un projecte més gran i espectacular d' enfonsar un peci davant la costa de Torredembarra, a uns 30 metres de fondària. S' està cercant un vaixell de 70 metres d' eslora per enfonsar. Esmenta que per qüestions de corrents, la zona proposada és adequada, segons alguns estudis geològics efectuats. Pot ser un bon reclam per a turisme ecològic.

Existeix una normativa que impedeix enfonsar a més de 30 metres i per al desenvolupament de la vida, els 30 metres de fondària són adequats. Serafí Mercadé pregunta si ja es té el vaixell. Es respon que se' n tenen de localitzats per quan se sàpiga si es pot enfonsar. Un cop es tingui la concessió cal fer la descontaminació del vaixell, que és un requisit previ. Serafí Mercadé pregunta per la rendibilitat del projecte. Es respon que s' ha constituït una Organització sense ànim de lucre amb socis que tindran dret a anar al vaixell. Es farà el seguiment de les visites i els que no siguin socis pagaran uns cànons que revertiran en el manteniment de la infraestructura.

Eli Forés pregunta per la ubicació exacta i si la superfície ocupada no és excessiva. Es respon que la ubicació està propera al pont de Clarà i l' àrea a ocupar és 50m d' amplada per 100 de llargada, com a màxim. Amb els pals s' arribaria a 15 metres d' alçada, una de les característiques que fan el projecte atractiu, des del punt de vista del submarinisme.

Silvestre Morros pregunta per la durada de la concessió. Es respon que la concessió seria per 30 anys. Cal saber, però, que si afecta la dinàmica litoral es pot, legalment, retirar la concessió. No hi haurà cap fondeig, ja que els vaixells s' amarraran a les boies. Albert Limeres fa constar que, de fet, a tota la zona protegida per la Xarxa Natura 2000 no hauria d' estar permès cap tipus de fondeig. Jordi Pagès exposa que fora bo posar el peci paral·lel a la costa, la qual cosa, es respon, que ja està previst, tot i que per evitar l' arrossegament potser seria millor col·locar-lo perpendicularment a la línia de costa. Està situat a una milla, aproximadament, sotavent de l' emissari de la depuradora. Eli Forés pregunta si afectarà la dinàmica de sorres i es respon que, precisament, els estudis geològics determinen que, pels corrents, aquest és el millor lloc.

Eli Forés pregunta per les aportacions econòmiques que han de fer els no- socis, que sembla com si es “privatitzes” la mar, i per tant, si aquesta és una pràctica habitual en altres indrets amb pecis enfonsats. Es respon que sí, que és una pràctica habitual i per això es sol·licita una concessió.

Miquel Rota i Albert Limeres volen fer constar que van triar expressament Torredembarra, tot i haver altres zones per ubicar-lo i promocionar, així, el municipi. Comportaria realitzar diversos actes relacionats amb l' indret (concursos de fotografia, etc.), a més de l' enfonsament i les visites submarines que generaria.

Lluís Suñé convida als promotors de la idea a seguir informant sobre el desenvolupament del projecte a la comissió i agraeix la seva presència

3. Informació sobre les obres del carrer Martineta.
S' informa sobre les obres del carrer de la Martineta. Es dóna lectura de la informació que s' ha lliurat a la regidoria de Medi Ambient, des d' Urbanisme, procedent de SOREA, l' empresa que ha realitzat les obres. S' han substituït bombes i s' ha canviat el quadre elèctric, afegint un sistema d' alarmes amb avís telefònic.

Des de la Comissió es reclama més informació en forma d' informe i si es garanteix que la platja no es tornarà a embrutar quan hi hagi una pluja forta, com succeeix ara. També es demana que es revisi el pressupost de l' obra realitzada i si s' ajusta a la subvenció i les necessitats.

4. Informació sobre Muntanyans II.
Lluís Suñé informa sobre el viatge que va realitzar a Madrid on se li va confirmar que no s' executaria la compra dels terrenys, ja que no consta en els pressupostos de l' estat. Muntanyans II no està en la franja marítimo-terrestre i, per tant, Costes no hi pot actuar. Es va sol·licitar que s' avalués si la construcció afectaria la zona marítimo-terrestre. El compromís de Costes va ser que comunicarien a l' administració autonòmica, tant al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i local que efectuarien un estudi d' aquestes característiques. Si l' estudi demostrés l' afectació, seria un nou argument oficial per poder evitar la urbanització.

Lluís Suñé va informar en la passada Junta de Govern d' aquesta visita i els seus acords.

A nivell de Diputats del Congrés, s' intentarà que diversos partits polítics ajuntin esforços. Joan Herrera, d'IC, contactarà amb diputats d' ERC per a fer un front comú.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
No s' afegeix cap altre article.

6. Precs i preguntes.
Jordi pagès prega que es faci publicitat de la zona protegida per la xarxa natura 2000 a Torredembarra dins del mar.

Silvestre Morros prega que es faci alguna gestió per a poder protegir la zona marina de Torredembarra, cercant la figura legal adient.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

El president/// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 27.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 27 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen:Serafí Mercadé, Iris Gual, Joaquima Girol i Eli Forés que fa de secretària.

Disculpen la seva absència: Lluís Suñé

ORDRE DEL DIA

1. Dictamen sobre el projecte de Camí de Ronda
Un cop analitzat el projecte, la comissió de medi litoral emet el següent dictamen en relació al projecte del Camí de Ronda:
Es considera correcte que s' hagi eliminat la il·luminació
- Pel que fa a la cantera es fa notar que al text es parla d' escala amb mamposteria i fusta mentre al plànol encara hi ha la plataforma elevada.
- Els murets per delimitar el camí han de ser corda i fusta, majoritàriament.
- L
a fusta utilitzada hauria de ser de pi tractada amb autoclau i procedent de boscos amb certificació FSC, molt més econòmic que la fusta proposada i igual de resistent.
- Cal que els cartells del recorregut botànic estiguin, també, en català i que se n' incloguin també amb la descripció i noms de les roques i altres indrets d' interès. Hi ha membres del CMST que s' ofereixen a col·laborar. Dels cartells caldria que estiguessin plastificats per ser antivandàlics, amb tinta resistent al sol i cal tenir diverses còpies de cadascun per anar substituint-los a mesura que s' espatllin.
- Manca un accés al camí des de la plaça Solraig.
- A l' alçada de la fita 89, on hi ha la zona amb arbres, caldria posar-hi algun banc sota la zona arbrada. S' hauria de posar bancs sota les zones arbrades.

I sense més temes que tractar es tanca la reunió de les 21 hores.


El vicepresident /// La secretària accidental


Jordi Pagès /// Elisenda Forés

Acta del 21.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen:Iris Gual, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Serafí Mercadé, Beatriz de Lamoga i Elisenda
Forés que fa de secretària accidental.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 24 de gener de 2007.
Cal afegir que Iris Gual disculpava assistència. A precs i peguntes afegir el vallat de la zona de gronxador de Baix a Mar.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Valoració de la comissió del nou projecte de camí de ronda

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S'acorda designar com a membre del jurat per part de la comissió de litoral a Joaquima Girol. Es proposa al regidor per a la seva continuada assistència a les reunions i per la seva demostrada motivació en l' àmbit de la sostenibilitat. Es valora, però, que és més adequat un cop deixi de ser regidor.

4. Informació sobre la reunió amb el Conseller de Medi Ambient i el Director general de Medi Natural.
El dia 13 de febrer la tècnica i el regidor es van reunir amb Joan Pallisé, actual Director General de Medi Natural amb dos punts a l' ordre del dia: Donar coneixement de l' acord del CMST de
creació d' un consorci per la gestió. El Director General es va comprometre a estudiar la proposta un cop s' hagi aprovat la modificació urbanística necessària del Pla General de Creixell per tal aquest espai sigui públic.

També es va sol·licitar que es modifiqués la posició del Departament en relació a la al·legació presentada per l' Ajuntament d' incloure la zona humida de Muntanyans II en el PEIN. Des de la Direcció General es va demanar un informe tècnic que ho justifiqui i, un cop cedida la zona verda a l' ajuntament en compliment del desenvolupament del Pla Parcial, es podria incorporar aquesta zona al PEIN mitjançant, per exemple, un decret. El Director General va manifestar el compromís d' incloure aquesta zona en el PEIN quan s' acompleixin les esmentades condicions.


Per la tarda, el regidor es va reunir amb el Conseller Francesc Baltasar, on va manifestar que el motiu de la trobada era sol·licitar el compliment de la moció de l'Ajuntament de protegir Muntanyans II i tenir informació sobre els passos efectuats per la Conselleria i el Ministeri en relació a Muntanyans II. El dia 14 de març el regidor, en nom de l'Ajuntament, i tècnics del Departament de Medi Ambient es reuniran amb Antonio Serrano Secretari del Ministeri de Medi Ambient per tal de sol·licitar, si més no, una moratòria que permeti estudiar l'efecte de l'impacte sobre l'espai natural. La Conselleria es va comprometre a intentar cercar arguments per veure si hi ha alguna qüestió on agafar-se per modificar l'actual situació (informes diferents de l'ACA en un període curt de temps, informe de SOREA garantint el subministrament d'aigua, per exemple).

5. Informació sobre el Camí de Ronda.
S'informa que ha entrat la proposta definitiva del projecte del camí de Ronda i cal comprovar si s'han
incorporat els suggeriment. La tècnica es compromet a fer una primera lectura i convocar la setmana vinent, dimarts dia 27 als i les membres de la comissió per poder fer una anàlisi conjunta del projecte en una reunió monogràfica que no ha de tenir més d'una hora de durada.

S'informa, també, que sembla haver pressa per executar el projecte.

6. Pressupostos participatius 2007.
S'explica el procés pensat pels i les membres de la Comissió d'Economia i pressupostos participatius i es reparteix la proposta de funcionament que han elaborat.

Es proposa incorporar als alumnes de 3r i 4t d'ESO, que han de tenir properament una assignatura d'educació per la ciutadania, i caldria engrescar al professorat que l'imparteixi.

7. Precs i preguntes.
Serafí Mercadé prega que es retirin les herbes que han crescut a la platja a l'alçada de l'avinguda del Mediterrani, a la platja de la paella.
Beatriz de Lamoga prega que es demani al port la neteja del Roquer, a la zona propera al port, on s'acumulen moltes restes de cartrons i similars, abans de setmana santa. També prega que s'expliqui com es netegen els abocaments davant del carrer de
la Martineta.

Serafí Mercadé sol·licita es pintin les barques que hi ha a les rotondes, la del pont i la del port.

Joaquima Girol demana s'amplii la il·luminació a l'entrada del municipi.

Jordi Pagès exposa que SOREA ha fet un tancat en un espai de la zona verda de Nova Torredembarra. Es sol·licita s'investigui el perquè.

Iris Gual pregunta sobre la regeneració que s'hauria d'haver fet de la platja contemplada en aquell projecte de la Direcció General de Costes que es va informar en aquesta comissió i quan es farà.

La comissió prega que es facin les gestions necessàries per solucionar d'una vegada el tema dels abocaments de la Martineta i que a la propera reunió d'aquesta comissió assisteixi el regidor d'urbanisme per explicar les gestions que ha fet el seu departament en aquest tema.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,52 hores.

El president ///La secretària accidental

Lluís Suñé/// Elisenda Forés

Acta del 24.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 24 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé , president de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Beatriz Lamoga, Joaquima Girol, Silvestre Morros, Jordi Pagès i Elisenda Forés que fa de secretària.
Disculpen la seva absència Iris Gual, Rosina Boronat, Ramon Ferré, Miquel Martínez i Eva Pintado.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 20 de desembre de 2006.
S’aprova l’acta del 20 de desembre sense esmenes.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’acorda posar informació sobre el Pla d’ Usos de la platja i del Barri Marítim.

3. Projecte del Pla d’ Usos de les platges 2007.
La comissió ha estat revisant el Pla d’ Usos de la platja i creu que s’haurien de fer algunes esmenes que es detallen a continuació.
En el punt 11 es proposa revisar la varada de patins.
En el punt 14 seria interessant remarcar que tot sigui de fusta per tal d’harmonitzar l’aspecte de tot el litoral.
En el punt 16 referent al termini del pla d’usos – usos platja- es creu convenient distingir el període de Setmana Santa i el de l’ Estiu. El de l’estiu es proposa que sigui de l’1 de juny al 30 d’octubre. També cal establir un servei de vigilància de la platja mínim entre Setmana Santa i l’ Estiu.
Quant al plànol número 1, platja de la paella, cal que les passeres per a minusvàlids arribin fins a la línia de l’aigua.
Quant al plànol número 2, platja del Barri marítim, no estan ben senyalitzats els parterres de les palmeres, i tampoc hi ha senyalitzades les boies que determinen la zona de bany a 200 m de la línia de platja.
S’hauria de revisar la ubicació dels llits elàstics, seria millor posar-los en un lloc més ample.
També caldria revisar el fet de donar serveis a la zona entre Cal Bofill i la Biblioplatja (tendals, casetes de vestir, etc).
Hi ha senyalitzada una oficina d’informació que no existeix.
Cal senyalitzar l’existència de zones d’aparcament gratuïtes a l’altra costat de la via del tren.
En la zona del carrer Viló no es contempla la xurreria.
Es podria vallar la zona infantil de darrera Cal Bofill.

Quant al plànol número 3, platja dels Muntanyans, caldria una passera orientada als accessos encordats i també la senyalització de l’encordat de protecció dunar.
Es reclama que haurien de quedar algunes dutxes obertes fins les 9 del vespre (una sí/una no) igual que el servei de vigilància de la platja, alternar-ho.

I per últim,quant al plànol número 4, de la platja del Canyadell, manca senyalitzar l’accés i la passera que enllaci amb la platja i amb l’aparcament.
Cal posar-hi dutxes, ni que siguin d’aigua de mar i un wc.

Pel que fa al Pla d’ Usos del Passeig Marítim:

Quant al plànol número 1, de la platja de la paella, es comenta que el punt d’informació a Atinents no hi és de fa temps. I també que el punt 35 ha de ser 34 i senyalitzar bé la Casona.

Quant al plànol número 2, platja del Barri marítim, cal alinear la biblioplatja amb les guinguetes.
S’assenyala com accés rodat un que és peatonal al carrer Viló.
Cal unificar la zona d’esbarjo del carrer Viló amb el carrer.
Deixar tarima 35 fixa.
Revisar punt 32 que no té terrassa.
Hi ha un accés rodat assenyalat al costat de Cal Freu que és un aparcament.

4. Informació sobre el consorci de Muntanyans.
Hi ha concedida una entrevista amb la Direcció General de Medi Natural per aquest tema, el proper dia 13 de febrer i també es tractarà sobre la desinformació que té la regidoria de la Direcció General en relació a Muntanyans II.
També s’informa que hi haurà reunió amb el conseller de Medi Ambient en base a la moció aprovada pel ple de l’ Ajuntament l’any 2005.

5. Informació sobre la zona verda de Muntanyans I.
S’informa de les darreres gestions fetes davant de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, que ha designat un tècnic per fer un informe sobre la proposta de zona verda que ha fet l’empresa promotora. S’està treballant, especialment, la hidrologia pels efectes que pot tenir l’augment d’aportacions d’aigua dolça sobre l’espai natural.

6. Informació sobre la Xarxa Natura 2000.
S’informa de la resolució de les al·legacions que l’ Ajuntament va fer a la proposta de Xarxa Natura 2000. Finalment, s’ha inclòs la zona de protecció que mancava per a la Posidònia oceànica però no la zona humida de Muntanyans II. En aquest sentit, en la reunió que el regidor de medi ambient té amb el Director General de Medi Natural el proper dia 13 de febrer, es sol·licitarà que es tingui en compte aquesta al·legació.

7. Precs i preguntes.
Es pregunta sobre les passejades de cavalls i la possibilitat de promoure-ho. Es respon que no hi ha legislació que ho prohibeixi, i que d’estudiar-se aquesta possibilitat caldria legislar-ho dins l’ Ordenança de Policia i Bon Govern.
Es pregunta sobre les obres de millora a l’estació de bombament del carrer Martineta i també sobre la del carrer Viló i es respon que no es té nova informació.
També es pregunta sobre la part final de la Rasa i es respon que depèn del projecte de la rasa en general, obra que han de sufragar els plans parcials.
S’informa del cas del Club Marítim de Torredembarra, l’ Alcalde i representants del Club s’han desplaçat a Madrid per a negociar la continuïtat amb adaptacions a la nova realitat.
Es demana el manteniment dels gronxadors de Baix a Mar, especialment de les cadenes i també el vallat de la zona.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.45 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés