Acta del 16.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Jordi Pagès vicepresident de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Iris Gual, Serafí Mercadé i Eli Forés que fa de secretària accidental.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 18 d’abril de 2007
S’aprova l’acta del 18 d’abril amb una esmena: cal fer constar la presència de Jordi Pagès i l’absència de Serafí Mercadé.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern, un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern, per fer una presentació, especialment, als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria la de demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball de les que la temàtica té més relació amb una freqüència determinada, per exemple, 1 cop al trimestre cadascun dels regidors que estiguin implicats en la gestió del litoral (Turisme, Medi ambient i Obres i serveis, per exemple). També es important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Un altre tema que es debat és aconseguir que les mocions aprovades pels plenaris del CMST tornin a debatre’s en el plenari de l’Ajuntament.

Pel que fa a les funcions de la comissió permanent caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria que un punt fix de l’ordre del dia d’aquesta comissió fos repassar la tasca de cada comissió de treball, de manera que la comissió permanent tingués una visió més transversal que li permeti fer la difusió de la informació.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vicepresidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les hi hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball. Fins i tot es debat que seria interessant que el president de les comissions no fos un representant polític. Pel que fa al local propi diferent de les dependències del Castell que algunes comissions han reclamat, es considera que no cal.

També es veu convenient demanar l’ajuntament que disposi una partida pressupostària pròpia per al CMST, que inclogui els costos del butlletí i altres, com per exemple els d’organització d’alguna jornada formativa, etc.

La permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

Una de les qüestions que afecta la comissió és la pèrdua de sorra al passeig, que cal plantejar-ho al nou equip de govern. També s’informa que Beatriz de Lamoga va informar en la passada reunió de la comissió permanent que en la passada pluja del pont de l’u de maig va poder comprovar que els arranjaments del carrer de la Martineta no han servit per a res, ja que la platja es va inundar de residus sòlids i es va netejar seguint la mateixa metodologia de sempre, per la qual cosa es demana que es torni a revisar la reparació que es diu es va dur a terme. També es demana fer alguna gestió pel carrer Mediterrani, l’abocament del qual semblava més gran, fins i tot, que el del carrer Martineta, ja que es pot perdre la bandera blava que encara tenim.

Un altre tema és que caldria establir la figura del coordinador de platja o reconèixer la persona que fa aquesta funció.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21, 30 hores.

El vicepresident /// La secretària accidental


Jordi Pagès /// Elisenda Forés

No hay comentarios: