Acta del 18.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 18 d’ abril de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluis Suñé, President de la Comissió de Medi Litoral.
Assisteixen: Rosina Boronat, Joaquima Girol, Iris Gual, Josep Fortuny i Elisenda Forés que fa de secretària accidental

Excusen l’absència: Eva Pintado i Miquel Martínez

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes

2. Informació sobre la resolució de les al·legacions presentades referents al projecte del Camí de Ronda.
S’informa de la reunió que va mantenir la tècnica de medi ambient amb el tècnic de costes que porta aquest expedient. S’explica que en el decurs de la reunió el tècnic de costes va manifestar que s’han incorporat tots els suggeriments presentats per la comissió i que es detallen en l’acta de la reunió de medi litoral del mes de gener. Únicament s’ha deixat damunt la taula el tema de la passarel·la de fusta damunt de la pedrera, pendent de veure com queda aquest espai un cop s’hagi realitzat la neteja de la zona.

3. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’informa sobre els articles que s’incorporaran en el proper butlletí: l’article sobre el dictamen del camí de ronda, proposat per la comissió i s’afegiran algunes peces curtes sobre l’enfonsament del peci i l’expropiació dels terrenys privats dins de l’espai Natural.

4. Precs i preguntes.
Joaquima Girol reclama atenció sobre l’aigua que va a parar a la platja de sota el pont del Caprabo.
La comissió manifesta els seus dubtes sobre el funcionament de les obres realitzades en el carrer de la Martineta i estarà amatent al que passa just després de la pluja.
Joaquima Girol pregunta si, aprofitant la proposta de l’enfonsament del peci, en la darrera reunió es va acordar demanar, també, que hi hagi una reserva marina. Se li explica que es va acordar demanar alguna figura de protecció.
S’acorda que durant el mes de maig tindran lloc reunions del consell per debatre sobre alguns aspectes de funcionament que es puguin millorar de cara a la propera legislatura.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental

Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: