Acta sessió 16/01/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 de gener de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, President de la Comissió de Medi Litoral.

Assisteixen: Joaquima Girol, Albert Limerés, Iris Gual, Josep Fortuny, Serafí Mercadé i Elisenda Forés que fa de secretària.

Assisteix com a convidat Miquel Rota.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de novembre de 2007.

S’anuncia que les actes de les comissions i les convocatòries estaran penjades de la pàgina web. Els punts que es vulguin tractar en properes reunions es poden proposar a través del President o la secretària de la comissió. S’aprova l’acta amb l’esmena de la no assistència de la regidora Montserrat Gasull.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’acorda informar la comissió permanent del projecte que substitueix l’enfonsament del peci, i que avui s’exposa a la comissió de medi litoral. 3. Proposta d’articles pel proper butlletí
S’acorda informar de l’actuació realitzada des de la Regidoria de Medi Ambient a instàncies de la Comissió de medi litoral per impedir l’entrada de la sorra de la platja al passeig. L’article el redactaran, conjuntament, Jordi pagès i Serafí Mercadé. 4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

S’informa de l’escrit que s’ha lliurat als regidors i regidores del govern informant del calendari de les reunions de les distintes comissions de treball del consell per si volen informar dels temes en el que són competents a la comissió adequada. També s’informa que per manca de personal, no es trametran els precs i preguntes de la comissió als regidors competents, tot i que se’ls emplaça a consultar la web on estarà l’esborrany de l’acta. 5. Informació sobre l’enfonsament d’un "peci" davant la costa de Torredembarra.

Miquel Rota ens recorda que fa un any ja se’ns va anticipar la voluntat d’enfonsar un peci davant la costa de Torredembarra i que se’ns donarien més informacions sobre el tema. Va sorgir una problemàtica per part del Ministeri de Medi Ambient i és que a les aigües externes no es pot ensorrar ferro i per això no es va poder tirar endavant aquest projecte tot i que es va instar als promotors a fer el biotop però amb material natural.

Avui, doncs, se’ns presenta el nou projecte, consistent en fer una mena d’illes submarines, d’uns 18 metres d’alçada, que no emergeixin en superfície, amb pedra natural. El material escollit és corall fossilitzat (carbonat de calç al 99% de puresa), provinent de les pedreres de Bellvei quan aquesta zona estava sota el mar. El projecte consistiria en dipositar material d’aquest tipus enlloc del peci de metall.

L’associació Antines, promotora del projecte, té un oceanògraf, un geòleg i una persona especialitzada en obres marítimes i disposa dels vaixells més moderns per fer l’estudi previ que reclama el Ministeri, i que ha de tenir una durada d’uns sis mesos. Tanmateix disposen d’una entitat financera que sufragaria el projecte. Estan pendent d’una reunió amb el Director General de Costes de la Generalitat que també està interessat en el projecte.

Es mantindria el mateix sistema d’explotació que estava previst amb el peci de metall i que ja s’havia exposat a la Comissió. Es suposa que el projecte seria molt novedós, inclús, a nivell mundial. La ubicació de l’enfonsament es preveu davant del barri marítim i és la mateixa que ja ens havien informat.

En principi, es va programar la formació com una serralada però ara estan pensant en fer dues piràmides per facilitar els corrents, entre els quals es disposarien dos ponts en forma de túnel per fer més atractiva la immersió.

L’entitat financera demana que se’n faci difusió del projecte i activitats lligades a l’existència d’aquesta actuació, la qual cosa comparteixen els promotors. Consideren que pot costar entre 80 i 100 milions de pessetes aquest projecte. Es proposa ubicar les maquetes que els i les escolars podrien visitar al club nàutic, per exemple.

Es pregunta per la mida de les peces i es respon que són, aproximadament d’un metre cúbic com a màxim. L’impacte més important és que l’actuació s’ha de fer en un temps relativament curt per no actuar sobre un biotop que ja hagi estat colonitzat.

Els promotors exposen que el CMST són els primers en conèixer aquest projecte atenent que consideren que és l’òrgan del municipi que requereix ser informat en primer lloc. Es considera que el canvi de govern, si succeeix a nivell de l’estat, només pot afectar en la velocitat del procés ja que, com a màxim, es pot alentir el procés administratiu.

Pel que fa al cost del projecte sembla que el transport de la pedra és el que pot comportar més despesa. Insisteixen en fer constar, a pregunta de la comissió, que el lloc previst per a la ubicació de les illes és el mateix que estava previst per a l’enfonsament del peci i es preveu que sigui el mateix que se’ns va anunciar en la passada reunió que els promotors del projecte ens van explicar el projecte.

Es discuteix sobre la possibilitat de coronar la piràmide de pedra amb llavors de Posidonia oceanica. Els promotors comenten que ho estan avaluant, també.

Els promotors demanen al CMST que estudiï aquesta proposta i, a poder ser, la impulsi. Es proposa fer un escrit de suport de la comissió abans del dia 19 de febrer, data que els promotors es reuneixen amb el Director General de Costes de la Generalitat de Catalunya i que serà redactat per part de Iris Gual i Jordi Pagès.

La comissió emplaça als promotors a seguir informant sobre els avenços del projecte.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Es pregunta si la regidora de Turisme i Serveis ha disculpat la seva absència la passada reunió al president o a la secretària. Es contesta que no i la comissió expressa el seu malestar per aquest fet.

La comissió considera intolerable que el regidor responsable del CMST així com els competents en els temes relacionats amb medi ambient encara no hagin aparegut en cap reunió, a excepció del regidor d’urbanisme.

Es prega que en la propera reunió de la comissió es tracti el tema del pla d’usos de la platja de Torredembarra i s’insta la presència del responsable de platges acompanyat, a poder ser, dels tècnics implicats, especialment en Jesús Molné, que coordina els temes de seguretat.
Es prega el condicionament de l’aparcament de la platja dels Muntanyans i si no es pot aparcar, eliminar-lo.

Es pregunta sobre el condicionament dels Muntanyans. Es respon que part del manteniment el fan els vigilants ambientals. Per reclamacions dels veïns de l’urbanització marítima residencial el projecte inicial de passera en el lloc on hi ha les travesses de via del tren s’ha canviat a aquesta zona de la marítima.

Es pregunta per la relació de GEPEC amb l’Ajuntament. S’informa dels actuals contractes per a educació ambiental que se’ls atorga.

Es discuteix sobre l’ús de Cal Bofill i es prega un horari d’obertura més ampli. La secretària del CMST informa de les dificultats de donar compliment a aquesta demanda amb l’actual dotació pressupostària.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.


El president La secretària

Jordi Pagès Elisenda Forés

No hay comentarios: