Acta sessió 21/05/08ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 21 de maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat i que queda constituïda així:

Presideix la reunió Jordi Pagès, president de la Comissió de Medi Litoral.

Assisteixen: Rosina Boronat, Iris Gual, Beatriz de Lamoga, Josep Fortuny, Eduard Rovira, Carles Rico, Serafí Mercadé i Elisenda Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Joaquima Girol.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 d’abril de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la comissió permanent.

La propera reunió de la comissió permanent serà la que determinarà l’ordre del dia del proper plenari que es preveu el mes de juliol. Jordi Pagès proposa informar de la proposta de projecte d’enfonsament del peci a la permanent, tot i que no es té informació sobre si, finalment, es va signar la carta de recolzament. La comissió exposa que no es té més informació i no s’entén la negativa dels serveis administratius de la regidoria de participació ciutadana a redactar l’escrit de recolzament quan se’ls va sol·licitar.

S’acorda trametre a la comissió permanent el malestar de la comissió pel que fa a la manca de seguiment administratiu dels acords de la comissió i l’absència de regidors a les reunions.
Especialment, es vol fer constar a la comissió permanent la manca de tacte per part de la regidora d’Obra Púbica i Serveis, que no va assistir a una reunió en que va estar convocada.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’acorda incloure un article en el butlletí sobre el resultat de les xarxes de retenció de sorra després del temporal. S’acorda fer un article en el Som-hi amb aquest contingut, mentre no s’editi a paper el butlletí del CMST. S’encarregaran de redactar-lo Jordi Pagès, Serafi Mercadé i Eduard Rovira.

4. Valoració del sistema de retenció de sorra a la platja.

Jordi Pagès exposa que el primer any que es va executar l’acord del consell de posar xarxes de protecció, la brigada no les va orientar adequadament per retenir la sorra. Enguany, es van orientar per tal de retenir els vents de llevant, la qual cosa ha succeït aquests dies, observant-se com, tot i instal·lar només el 60% del material disponible, s’ha acumulat la sorra en les xarxes.
Inicialment, s’havia decidit que cap a mitjans de juny es retirarien i es tornarien a instal·lar passat l’estiu. S’inicia el debat sobre el fet que ara que s’ha fixat la sorra, les màquines de neteja les tornaran a aplanar si s’extrauen les xarxes. Cal tenir present que, l’aspecte desitjable de la platja és el que presenta davant de Cal Bofill gràcies a les barques situades damunt la sorra, atenent que aquest mecanisme permet acumular sorra i minimitzar l’efecte de pèrdua quan arriben els temporals de llevant. S’acorda convocar a la propera reunió al regidor de medi ambient i a la regidora d’Obra Pública i Serveis i Turisme per tractar sobre les xarxes de retenció de la sorra i el muret del passeig marítim.

La comissió exposa que l’acumulació d’algues pel temporal- corretjola- està facilitant la retenció de la sorra i que, per tant, s’acorda comunicar a la regidoria de medi ambient que no cal netejar-la.

S’acorda fer per al plenari dues mocions, una relativa a oposar-se a la construcció del muret que es proposa per retenir la sorra i l’altra per proposar mantenir les xarxes de retenció de sorra actuals i ampliar-les amb el material disponible.

5. Informació de la regidoria.

Informació Mogollops. Aquest dissabte passat va tenir lloc a Torredembarra la trobada nacional dels llops d’Escoltes Catalans. Una de les activitats va consistir en netejar la totalitat dels dits de bruixa mapats pels brigades ambientals de la regidoria, cosa la qual va tenir lloc.

S’informa que tot i el benefici per la sorra de la platja que va suposar el temporal, aquest va malmetre instal·lacions als Muntanyans, especialment la passera de la marítima residencial.

S’informa que de fa dues setmanes, la regidoria de Medi Ambient edita un fulletó amb petites notícies que genera la tasca de la pròpia regidoria, algunes de les quals, com a conseqüència d’iniciatives del propi Consell.

6. Qüestions sobrevingudes.

S’inclou informació sobre el peci. Iris Gual informa de la reunió a la qual van assistir a explicar-nos el projecte d’enfonsament d’un peci, que va quedar descartat i substituït per l’enfonsament de pedra natural calcària, en forma de dues piràmides a una fondària de 30m per actuar com a biotop.

Eduard Rovira pregunta sobre els beneficis de la instal·lació. La explicació que se’ns va donar fou interès econòmic turístic així com a lloc de cria per als peixos. Eduard Rovira exposa que aquesta instal·lació pot afectar la calada de palangres i tresmall. També s’exposa el perill que pot suposar per a la navegació. Emet una reflexió sobre el poc interès de la comissió sobre els temes més humans i lligats a activitats humanes lligades al litoral.

Serafí Mercadé exposa que, realment, el peci pot esser una activitat compatible amb la pesca, atenent que la mar és molt gran, tot i que caldria avaluar els efectes sobre aquesta activitat.

Des de la comissió es dubta de l’efecte de biòtop com a zona de protecció per a la cria dels peixos, atenent les informacions que es disposa sobre tècnics de la pròpia Generalitat de Catalunya sobre biòtops existents, tot i que potser el fet de ser pedres calcàries ho pot afavorir.

7. Precs i preguntes.

S’emet una queixa sobre el fet d’aprofitar la reunió de medi litoral per altres temàtiques.
Es prega trametre a la regidoria de participació ciutadana la preocupació del CMST sobre les tasques administratives de seguiment dels acords del Consell.

Beatriz de Lamoga exposa que tot i que ha minvat l’aportació d’aigües fecals a la platja durant els temporals, ara se n’aporta més pel carrer del Mediterrani, amb la problemàtica que les aportacions són, directament, sobre el passeig. La queixa de la comissió no es limita al abocament, ampliant-se, també, als retards en la neteja de la zona.

S’emet una queixa sobre el fet que no s’ha contestat cap de les preguntes que es van proposar en la darrera comissió.

Es pregunta sobre la instal·lació de dutxes i rentapeus i quan tindrà lloc i si es té coneixement de la tercera fase de moviments de sorra amb camions i quan tindrà lloc.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,50 hores.

El president La secretària


Jordi Pagès Elisenda Forés

No hay comentarios: