Acta sessió 16/04/08

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA
A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 16 d’abril de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Litoral del Consell de Sostenibilitat ampliada pel que fa al punt 2 a les Comissions de Medi Urbà i Comissió Permanent, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Jordi Pagès, president de la Comissió de Medi Litoral. Assisteixen: Gerard Ciuró, Rosalia Papiol, Francesc Mercadé, Valentin Montaña, Enric Bonan, Albert Figueres, Teresa Minguijon, Albert Bonet, Julia Ramon, Pilar de la Rosa Lluis Suñé, Josepa de baix a Mar de les comissions de treball de medi urbà i permanent i Serafí Mercadé, Carles Rico, Josep Fortuny, Beatriz de Lamoga, Rosina Boronat, Joaquima Girol i Elisenda Forés que fa de secretària.
Assisteix com a convidada, Cristina Prieto.
Excusen l’absència: Eduardo Rovira Gual, Iris Gual, Jordi Riambau, Magda Soler, Lluis Carles Menal.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de gener de 2008.
S’aprova l’acta, sense esmenes. 2. Informació sobre el procés participatiu dels PEMUS. El regidor de participació ciutadana, Gerard Ciuró, exposa que a partir de les queixes efectuades per les comissions de treball de medi urbà i permanent, i després de diverses consultes a especialistes en participació s’ha pensat un protocol de participació del CMST, que exposa a continuació.
- En una primera fase, la corresponent a l’estudi del document elaborat per l’equip redactor el CMST pot elaborar un dictamen que ha de respondre per escrit o bé in situ el propi equip redactor.
- En una segona fase, la dels tallers oberts a la participació de la ciutadania els membres del consell poden participar del taller i, alhora, avaluar el propi procés participatiu a través d’un segon dictamen.
- En una tercera fase, la d’avaluació de les propostes presentades i la seva incorporació en el document hi pot haver, també, la participació del CMST consistent en l’avaluació de les propostes que s’han inclòs o no dins del document final i la valoració d’aquest document final
Per últim, en una quarta fase un cop aprovat el PEMU, resta la tasca del seguiment de l’execució del propi PEMU que ha de realitzar el propi CMST.
Es lliura còpia del document als i les assistents i es procedeix al debat.
Enric Bonan exposa que la participació en les fases 2, 3 i 4 la veu correcte però considera que hi ha mancances en la fase número 1, atès que no es veu clar la presència dels tècnics i creu que la seva presència és necessària per aclarir els dubtes.
Josep Fortuny exposa que potser no cal fer el procediment per escrit i una reunió d’intercanvi d’opinions seria més profitosa.
Albert Bonet creu que és profitós fer la reunió inicial i que no és un procediment paral·lel al de la participació de la ciutadania, sinó que el completa.
Lluis Suñé comenta que els hipotètics participant en els tallers oberts a la ciutadania no han tingut ocasió de rebre formació en el desenvolupament d’aquest procés dels PEMUs, amb la qual cosa no hi ha uns criteris clars dels participants i s’ha trobat a faltar una jornada inicial on s’hagués explicat que és un PEMU. Opina, també, que potser els tallers són massa curts pel que fa al temps i el resultat d’un PEMU té un impacte important dins la ciutat i les seves conclusions afecten durant molt temps.
En aquest sentit Enric Bonan exposa que en el taller de mobilitat, per exemple, van acudir persones a defensar qüestions més particular, per exemple com afectaria el procés urbanístic a poder entrar el cotxe en el garatge. La celebració d’una jornada de formació hagués ajudat a centrar el debat en qüestions d’interès més general.
El regidor recorda que hi ha unes vuitanta persones apuntades al taller, la major part de les quals al taller de Baix a mar.
Albert Bonan matitza que potser és bo que hi hagi aportacions individuals especialment quan se n’ajunten diverses iguals. Recorda que sempre ha preferit que el debat no fos amb documents i plànols massa tècnics.
Enric Bonan exposa que cal trobar una data per tenir aquesta trobada per preparar un esquema de treball a lliurar a l’equip redactor. Es proposa com a data de reunió el proper dijous, dia 24 a la sala de comissions i convocant a la resta de comissions. La comissió de benestar social, que té lloc el mateix dia i hora, es procurarà que sigui curta. Júlia Ramon, que és la presidenta de la comissió de Benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat, present a la reunió, hi està d’acord. Serafí Mercadé exposa el seu malestar pel fet que no ha rebut la informació que li permeti entendre el debat que s’ha generat en aquest punt, atenent que per ell és una convocatòria, bàsicament, de la comissió de litoral on s’ha incorporat aquest punt de debat.
Enric Bonan li fa un resum de la situació. Rosalia Papiol exposa, també, el seu malestar pel fet que els veïns de la zona del carrer nou tenen encara un problema obert pel que fa a la pròpia obra. Exposa que explicarà aquesta problemàtica en aquesta reunió proposada.
2. Informació de la Comissió Permanent.
S’informa que el tema més candent de la passada reunió de la comissió permanent fou, precisament, el malestar del CMST pel paper que se li assignava en el procés de participació ciutadana relatiu als PEMUs
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
Es proposa incloure un article sobre les pantalles protectores de la sorra, que faran el Jordi Pagès i el Serafí Mercadé.
5. Qüestions sobrevingudes.
Jordi Pagès informa de l’estudi que s’ha fet sobre l’efecte dels encordats de protecció de les dunes per part de Xavi Callejo, de la Regidoria. Es passarà còpia a tothom de la comissió. Les dunes creixen, com s’ha pogut constatar i, a més s’ha constatat que la zona encordada no s’embruta tal i com es pensava inicialment.
6. Precs i preguntes.
Joaquima Girol exposa la seva queixa pel fet que la comissió de medi litoral encara no ha rebut informació sobre el Pla d’Usos de la platja. Es prega que es recordi que l’any passat es van fer unes 12 aportacions en positiu gràcies a que la comissió va poder fer l’avaluació del Pla prèviament a la seva aprovació.
Serafí Mercadé prega prendre atenció sobre la platja del Canyadell atenent que Torredembarra se’n fa responsable del seu manteniment i els serveis i pregunta quin pla de manteniment té l’ajuntament sobre aquesta platja.
Jordi Pagès exposa que ja està instal·lada la passera que va des de la Marítima residencial sud fins la platja. Des de la instal·lació que ja no es tallen les cordes de l’encordat de protecció.
Serafí Mercadé pregunta pel camí de Ronda. Se li explica que està bloquejat per que no es troba la persona a la qual s’ha d‘expropiar el tros de terreny privat que cal per executar l’obra. Es prega que aquest tema es tracti la propera reunió.
Jordi Pagès pregunta per la carta de recolzament al peci. El regidor exposa que no se li va arribar a portar la carta per signar.
Carles Rico prega que l’Ajuntament estudii col·laboració de l’ajuntament en el desenvolupament d’aquest projecte. Carles Rico proposa tractar sobre el tema de les passeres paral·leles a la línia de costa dins l’EIN en una propera reunió.
La comissió pregunta quin ha estat el cost econòmic de l’obtenció de la certificació ISO 14001 i EMAS de les platges de Torredembarra. Es demana informació sobre els requisits necessaris per a la seva obtenció.
Carles Rico pregunta sobre l’informe que l’ACA ha realitzat sobre la canalització del torrent de Gibert a Muntanyans II i que ha presentat a l’Ajuntament i prega si es pot informat al CMST sobre el mateix.
I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.
El president La secretària
Jordi Pagès Elisenda Forés

No hay comentarios: